بسیج دانشگاه علوم و تحقیقات

🎞کلیپ اختصاصی

🎤مصاحبه دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات در مورد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی